Tangencijalna migracija kortikalnih GABAergičkih interneurona

Ana Hladnik dr.med., Zdravko Petanjek dr.med. | Gyrus broj 1, Vol II

PREUZMI PDF


Sinkopa - patofiziologija, epidemiologija, prognoza i liječenje

Marina Raguž dr.med. | Gyrus broj 4, Vol II

PREUZMI PDF


Funkcionalna organizacija autonomnog živčanog sustava

Ana Hladnik dr.med., Zdravko Petanjek dr.med. | Gyrus broj 4, Vol II

PREUZMI PDF


Antiepileptici za studente medicine

Jelena Osmanović-Barilar dr.med. | Gyrus broj 4, Vol II

PREUZMI PDF


Neurokirurško liječenje hidrocefalusa

Miroslav Gjurašin dr.med. | Gyrus broj 1, Vol III

PREUZMI PDF